برقراری پروازکیش_مشهد_کیش باهواپیمایی کیش ایر درروزهای شنبه وچهارشنبه
سایر اعلانات