پرواز های کام ایر از کابل استانبول کابل با بهترین نرخ های ویژه در روی سیستم فروش باز است


کـابل جـــده کابـل هفـــته پنج پــروار

کندهار جـــده کندهار هفته یک پرواز

مـــزار جـــده مـــزار هفته یک پـــرواز

کــابل دبی کــابل هفـته یازه پـــرواز 

کـابل ابوظبی کـابل هفته سه پـرواز 

کـندهار دبی کـــندهار هفته دو پرواز 

کابل استانبول کابل هفته چهار پرواز 

مزار استانـــبول مزار هفته یک پـرواز 

کابـل کــــویـت کابـل هفته دو پــــرواز

کابل اسلام اباد کابل هفته شش پرواز 

مــزار اسلام اباد مــزار هفته دو پرواز 

کابل دهـــلی کابل هفته یک پـــــرواز 

کابل تاشکــــند کابل  هفته دو پــرواز 

خـــــــدمــات کـارگـــو کام ایــــــــــــر
پرواز های کام ایر به تمام مسیرها با بهترین قیمت از ما بخرید 


المـــجـلــس نام معــتـــبر در خــــدمات هـــوایــی

كام اير بالهای مطمئن

سایر اعلانات